பூக்கள்..!

பூக்கள்..!


அன்பே!
இந்த உலகத்தில்
உள்ள பூக்களை
எல்லாம் அழித்து விடவே
நினைக்கிறேன்..!
என்  காதில்
நீ பூ வைத்து
விட கூடாது
என்பதற்காக அல்ல
பூக்கள் உன் மீது
காதல் கொள்கின்றன
என்று தான்..!

                                                                                காவை விவேக் 


Thank you for visiting my website