சுன்னாகம் குடிநீர் போராட்டத்தில் மறைந்திருந்த சதிகள் வெளிச்சத்தில்.