ஆந்திராவில் தமிழர் படுகொலை ஒற்றையாய் போராடும் பெண்.