புதிய அரசும் காணாமல் போனோர் விவகாரத்தை மூடி மறைக்கின்றது! அனந்தி