மன்னாரில் ஆசிரியைக்கு நடந்தது என்ன..? எதனால் இறந்தார்…?