உலகின் முதல்100 அரேபிய பணக்கார்களை தெரிகிறதா..? அவர்கள்தான் இவர்கள்.